Bestyrelsen & vedtægter

Foreningen DANMARK - LETLAND

Bestyrelsen


Formand


Kirsten Gjaldbæk

Kongstedvej 12

2700  Brønshøj

Telefon 3871 1825


E-mail: kirsten.gjaldbaek@danmark-letland.dk


Næstformand i Letland


Anita Vizina Nielsen

Lyngborghave 32, 2. tv.

3460  Birkerød

Telefon 4031 4959 / +371 29326966


E-mail: anita.vizina.nielsen@danmark-letland.dk


Kasserer


Åse Lundbye

Gustav Esmanns Allé 6

2860 Søborg

Telefon 25 32 04 70


E-mail: aase.lundbye@danmark-letland.dk


Sekretær og redaktør


Lis Nielsen

Rosenlundsvej 8

3650  Ølstykke

Telefon 23 44 41 79


E-mail: lis.nielsen@danmark-letland.dk


Bestyrelsesmedlem, webmaster


Anda Dyrlund - Parbst

Horserød Byvej 3

3000 Helsingør

Telefon 2016 0963


E-mail: anda.parbst@danmark-letland.dk


Næstformand i Danmark


Niels Bendix Knudsen

Lille Havelsevej 86

3310 Ølsted

Telefon 40 31 23 45


E-mail: niels.bendix@danmark-letland.dk


Bestyrelsesmedlem


Peter Fjerring

Frederik VI’s Allé 6, 1. th.

2000 Frederiksberg

Telefon 2025 1783


E-mail: peter.fjerring@danmark-letland.dk

Suppleant


Signe Struberga


E-mail: signe.struberga@danmark-letland.dk

Suppleant


Holger Pyndt

Degnemose Alle 41

2700 Bronshøj

Telefon: 4043 4603

holger.pyndt@danmark-letland.dk
 

GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldes med mindst en måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 15. februar.


 Ved generalforsamlingen har vi normalt også en fælles spisning og et kulturelt indslag.

Vedtægter


§ 1 FormålForeningen Danmark-Letland har til formål på alle områder at styrke og udvikle venskab og samarbejde mellem det danske og det lettiske folk indadtil og udadtil.


§ 2 MedlemskabSom medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, organisationer, virksomheder, institutioner med videre med indteresse for dansk-lettiske relationer.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Udmeldelse af Foreningen Danmark-Letland kan ske skriftligt med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved restance kan foreningen slette medlemskabet.

 

§ 3 GeneralforsamlingGeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Personlige medlemmer og organisationer med videre har hver én stemme, mens husstande har to stemmer ved generalforsamlingen. Beslutninger, bortset fra beslutninger som omhandlet §§ 6 og 7, træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Generalforsamlingen afholdes i april måned og indkaldes med mindst en måneds varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst otte dages varsel af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Det reviderede regnskab

4.  Forslag fra bestyrelsen

5.  Forslag fra medlemmer

6.  Fastsættelse af kontingent

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.  Valg af suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 15. februar. Forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 4 BestyrelseGeneralforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til bestyrelsen, dog er minimum fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Valgene gælder for to år, for suppleanter dog et år. Genvalg er muligt. Efter foreningens første år, er halvdelen (minimum to) af bestyrlsens medlemmer på valg, efter andet år er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, og så fremdeles.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg.

Foreningen tegnes af formanden/næstformanden plus et bestyrelsesmedlem.

 

§ 5 RegnskabForeningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.


§ 6 VedtægtsændringerVedtægtsændringer kan foretages på ordinær generalforsamling med tre fjerdedels flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 7 OpløsningGeneralforsamlingen kan træffe beslutning om foreningens opløsning med tre fjerdedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigede. På samme generalforsamling træffes beslutning om foreningens økonomiske afvikling.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 1995.
Foreningen DANMARK - LETLAND

2018


Kongestedvej 12, 2700 Brønshøj, Danmark // tel: +45 3871 1825