Bestyrelsen & vedtægter

Foreningen DANMARK - LETLAND

Bestyrelsen

Formand

 

Kirsten Gjaldbæk

Kongstedvej 12

2700 Brønshøj

Telefon 3871 1825

 

E-mail: kirsten.gjaldbaek@danmark-letland.dk

 

Næstformand i Letland

 

Anita Vizina Nielsen

Lyngborghave 32, 2. tv.

3460 Birkerød

Telefon 4031 4959 / +371 29326966

 

E-mail: anita.vizina.nielsen@danmark-letland.dk

 

Kasserer

 

Åse Lundbye

Gustav Esmanns Allé 6

2860 Søborg

Telefon 25 32 04 70

 

E-mail: aase.lundbye@danmark-letland.dk

 

Sekretær og redaktør

 

Lis Nielsen

Rosenlundsvej 8

3650 Ølstykke

Telefon 23 44 41 79

 

E-mail: lis.nielsen@danmark-letland.dk

 

Bestyrelsesmedlem, webmaster

 

Anda Dyrlund - Parbst

Horserød Byvej 3

3000 Helsingør

Telefon 2016 0963

 

E-mail: anda.parbst@danmark-letland.dk

 

Næstformand i Danmark

 

Niels Bendix Knudsen

Lille Havelsevej 86

3310 Ølsted

Telefon 40 31 23 45

 

E-mail: niels.bendix@danmark-letland.dk

 

Bestyrelsesmedlem

 

Peter Fjerring

Frederik VI’s Allé 6, 1. th.

2000 Frederiksberg

Telefon 2025 1783

 

E-mail: peter.fjerring@danmark-letland.dk

Suppleanter

 

Holger Pyndt

Degnemose Alle 41

2700 Bronshøj

Telefon: 4043 4603

holger.pyndt@danmark-letland.dk

 

 

og Signe Struberga

 

 

Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldes med mindst en måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 15. februar.

 

Ved generalforsamlingen har vi normalt også en fælles spisning og et kulturelt indslag.

Vedtægter

§ 1 Formål

 

Foreningen Danmark-Letland har til formål på alle områder at styrke og udvikle venskab og samarbejde mellem det danske og det lettiske folk indadtil og udadtil.

 

§ 2 Medlemskab

 

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, organisationer, virksomheder, institutioner med videre med indteresse for dansk-lettiske relationer.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Udmeldelse af Foreningen Danmark-Letland kan ske skriftligt med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved restance kan foreningen slette medlemskabet.

§ 3 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Personlige medlemmer og organisationer med videre har hver én stemme, mens husstande har to stemmer ved generalforsamlingen. Beslutninger, bortset fra beslutninger som omhandlet §§ 6 og 7, træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Generalforsamlingen afholdes i april måned og indkaldes med mindst en måneds varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst otte dages varsel af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmer

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 15. februar. Forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 4 Bestyrelse

 

Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til bestyrelsen, dog er minimum fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Valgene gælder for to år, for suppleanter dog et år. Genvalg er muligt. Efter foreningens første år, er halvdelen (minimum to) af bestyrlsens medlemmer på valg, efter andet år er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, og så fremdeles.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg.

Foreningen tegnes af formanden/næstformanden plus et bestyrelsesmedlem.

§ 5 Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

 

§ 6 Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan foretages på ordinær generalforsamling med tre fjerdedels flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 7 Opløsning

 

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om foreningens opløsning med tre fjerdedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigede. På samme generalforsamling træffes beslutning om foreningens økonomiske afvikling.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 1995.

 

 

 

Foreningen DANMARK - LETLAND

2018